Vinopedia - riznica znanja o lozi i vinu

mikroelementi

Izvor: Vinopedia
Skoči na: orijentacija, traži

su jednako kao i makroelementi i ultramikroelementi građevne tvari potrebne živim organizmima općenito, pa i biljci, za rast i razvoj, pa ih zbog toga zajednički nazivamo bioelementima. Za razliku od makroelemenata, (kisika, ugljika, vodika, dušika, kalija, fosfora, kalcija, natrija, klora, magnezija, sumpora, željeza, silicija, aluminija i dr.), količinske potrebe biljke za mikroelementima, (poput molibdena, mangana, cinka, bora i drugih), odnosno ultramikroelementima (kadmij, kobalt, jod, molibdenvanadij, srebro, litij, barij i dr.) višestruko su manje, ali i bez obzira na to, bez njih rast i razvoj biljke nije moguć, odnosno, kada su količine navedenih minerala u tlu nedovoljne, biljka trpi zbog poremetnje u fiziologiji prehrane, a tu pojavu najčešće nazivamo kloroza. Mnogi od naprijed navedenih makro i mikroelemenata prisutni su u tlu, ali ako se nalaze za biljku u teško pristupačnim spojevima, skoro kao da ih i nema. Najbolji primjer za to je element željezo, koji je u tlu vrlo zastupljen, ali ako je tlo kiselo, tada je primjerice u obliku teško pristupačnog željezovog fosfata, a ako je tlo alkalno, karbonatno i tresetno, tada se taj element nalazi u obliku nepristupačnog željezovog oksida. U takvim se prilikama, vinovoj lozi taj nedostajući bioelement dodaje (u obliku zelene galice tj. željezovog sulfata, FeSO4) u tlo ili preko lista (folijarno). Slično željezu i pokretljivost bora ovisi od pH tla, a nedostatak tog elementa kod biljke iskazuje se naglašenije u alkalnim tlima i u sušnim godinama. S obzirom da taj element regulira rast meristema (a to je ono biljno tkivo koje se neprestano dijeli i koje se nalazi na vršcima stabljike i korijena), simptomi njegova pomanjkanja vidljivi su upravo na tim mjestima. Da bi se nedostatak otklonio, dodaju se borna kiselina (H3BO3) i boraks (Na2B4O7) u miješanim gnojivima (NPK) ili se pripremaju kao folijarna gnojiva. Odgovor na pitanje nedostaje li biljci neki od mikroelemenata vinogradar će najčešće saznati na temelju izgleda i boje lista. Sigurniji odgovor za to dobit će se laboratorijskom analizom lista, a da se zaista radi o nedostajućim vrlo malim količinama tih mikroelemenata pokazuje i podatak da su primjerice potrebe v.l. za elementom borom u odnosu na željezo u omjeru jedan naprama milijun, a u odnosu na kalij jedan naprama deset i više milijuna.
Vidi: gnojidba vinove loze

Osobni alati